Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

1.    Toepassing

1.1 De rechtsverhouding tussen de bvba TIM BUILDING, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Hooglachenen 56, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0842.645.730, tel. 0494.67.75.53, IBAN BE05 7310 2241 7075 (hierna genoemd ‘de Aannemer’) en de Klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden eigen aan de opdracht (samen ‘de Voorwaarden’). Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

1.2 De  Voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de Klant indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan, bij deze bepaald op 7 kalenderdagen. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de plaatsing van een bestelling en/of normale voortzetting van de prestaties door de Aannemer.

1.3 De Voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Aannemer.
 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van de Aannemer.

2.2 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft, en vervallen na 30 dagen. De offerte is gebaseerd op de informatie waarover de Aannemer tot dan toe beschikt vanwege de potentiële Klant. Alleen de werken en goederen die uitdrukkelijk vermeld zijn in de offerte, zijn inbegrepen in de opdracht. Alle wijzigingen en bijkomende prestaties - om welke reden dan ook - vallen buiten de oorspronkelijke opdracht en worden bijkomend, in regie, aangerekend aan de uurtarieven die in de initiële opdracht/offerte werden voorzien.

2.3 De overeenkomst tussen de Aannemer en de Klant komt slechts tot stand na ondertekening door de Klant van de offerte dan wel middels een specifiek contract gebaseerd op de offerte en ondertekend door de Klant en de Aannemer. De risico-overdracht van de goederen vindt plaats op het moment van de contractsluiting. Transport van de materialen gebeurt op risico van de Klant.

2.4 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de correspondentie m.b.t. het project (incl. aanvaarding offerte en voorwaarden, afspraken en planning) voornamelijk per email verloopt om een efficiënte en snelle werking te garanderen.
 

3.    Prijzen 

3.1 De toepasselijke prijzen zijn deze die gelden op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst tussen de Aannemer en de Klant, exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en voor rekening van de Klant zijn.

Iedere prijsverhoging door derde toeleveranciers voor de leverings- of installatiedatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging een herziening teweegbrengen van de prijzen vermeld in de overeenkomst zonder dat de Klant op basis hiervan de beëindiging van de overeenkomst kan vorderen.

3.2 Alle vermelde hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden. Indien een meetstaat wordt opgegeven, volgen we voor de prijsofferte de hoeveelheden van de meetstaat. Wanneer bij uitvoering de hoeveelheden niet kloppen worden deze nadien per huidig geldende eenheidsprijs aangerekend.

3.3 Het opstellen van plannen en schetsen wordt aangerekend zoals bepaald in de offerte. Alleen in geval van effectieve bestelling, kan deze meerkost door de Aannemer worden geannuleerd.
 

4.    Facturatie

4.1 Voor het te betalen bedrag vermeld in de overeenkomst ontvangt de Klant een factuur na uitvoering van de opdracht, onverminderd het recht van de Aannemer om vooraf één of meerdere voorschotfacturen ter betaling aan te bieden. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan de Aannemer te worden gericht.

4.2 Behoudens andersluidend beding of vervaldatum vermeld op de factuur, dienen de facturen betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum. Voorschotfacturen dienen onmiddellijk te worden betaald. Bij contante betaling geldt enkel een door een zaakvoerder van de Aannemer afgetekende factuur als bewijs van betaling.

4.3 Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 150 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant.

4.4 In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van de Aannemer te voldoen, behoudt de Aannemer zich het recht voor de verdere uitvoering van de prestaties op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen. In ieder geval is de Klant alle bedragen verschuldigd voor de door de Aannemer verrichte prestaties en gedane uitgaven.

4.5 Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van de dezelfde schuldenaar. Indien door de Aannemer  expliciet en schriftelijk  afbetalingstermijnen werden toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd zoals voorzien.

4.6 Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.
 

5.    Eigendomsvoorbehoud

Het geleverde materiaal blijft, zelfs na incorporatie, eigendom van de Aannemer tot de integrale betaling (hoofdsom, kosten en interesten) van de goederen en/of diensten door de Klant (niettegenstaande het risico voor verlies en /of vernietiging van de goederen vanaf de contractsluiting gedragen wordt door de Klant). Tot dan is de Klant niet gerechtigd zich van de goederen te ontdoen.
 

6.    Levering van de goederen en uitvoering van de werken 

6.1 De aangeduide leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en hebben slechts een indicatief karakter. In geen geval zal de Klant schadevergoeding kunnen eisen, van welke aard ook, en/of de overeenkomst kunnen beëindigen en/of de betaling van verschuldigde bedragen weigeren wegens overschrijding van de aangegeven termijnen. Deelleveringen zijn toegestaan. 

6.2 De Aannemer is gerechtigd de planning te wijzigen en/of de uitvoeringstermijn te verlengen indien de planning niet kan gevolgd worden door toedoen van de Klant en/of van zijn aangestelde(n), en dit onverminderd de verplichting tot betaling door de Klant van de tot op dat ogenblik verrichte prestaties en gemaakte kosten. Indien de wijziging van de planning en/of de verlenging van de uitvoeringstermijn bijkomende prestaties en kosten noodzaken vanwege de Aannemer, is de Klant gehouden deze prestaties en kosten te vergoeden.

6.3 Indien de voorziene goederen op het ogenblik van de uitvoering ervan niet meer leverbaar zijn, zal de Aannemer deze naar best vermogen vervangen door andere, daarbij rekening houdend met de prijs en het uitzicht van de oorspronkelijk voorziene prestaties. In geen geval zal de Klant hiervoor een schadevergoeding kunnen eisen. 

6.4 De Klant is gehouden steeds de goede bereikbaarheid en toegang te verzekeren tot het gebouw of de werf waar de levering en/of werken dienen te gebeuren, en de nodige maatregelen te nemen opdat de Aannemer kan (verder)werken in de meest optimale omstandigheden. Hij staat tevens in voor de vereiste toelatingen en vergunningen, voor alle nodige en nuttige veiligheidsvoorzieningen en voor de bewaking van de werf tegen diefstal, (waarde)verlies of beschadiging van de aanwezige goederen en het materiaal.

6.5 De Aannemer kan naar eigen goeddunken derden inschakelen voor de uitvoering van de werken.
 

7.    Overmacht en Annulering van de overeenkomst

7.1 De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zo bijvoorbeeld (niet-limitatief), ziekte of onbeschikbaarheid van de betrokken uitvoerende personen, uitzonderlijke weersomstandigheden, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde grondstoffen of producten.

Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze de andere partij daar onmiddellijk en schriftelijk van op de hoogte brengen met gedetailleerde opgave van de omstandigheden van de overmacht. 

Bij overmacht kunnen de partijen de uitvoering van de overeenkomst opschorten tijdens de periode waarin de overmacht bestaat, of de overeenkomst beëindigen (bij aangetekend schrijven) als de overmacht blijft bestaan gedurende meer dan een maand. In dat geval is de Klant gehouden de Aannemer te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht zonder dat daarbij enige schadevergoeding verschuldigd is. Reeds betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar.

7.2 In geval van annulering van de overeenkomst door de Klant wordt 30% van de orderprijs, incl. BTW en andere kosten en heffingen, als forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht, onverminderd het recht van de Aannemer de volledige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden. De kostprijs van de door de Aannemer reeds aangekochte goederen is in ieder geval, bovenop de annuleringskost, door de Klant verschuldigd. Onder annulering door de Klant, worden eveneens de gevallen verstaan waarbij de Klant niet aanwezig zou zijn op het afgesproken tijdstip, of indien de installatie niet mogelijk zou zijn door toedoen of nalaten van de Klant. Reeds betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar.
 

8.    Waarborgen en Aansprakelijkheid

8.1 De Aannemer kan, behoudens in het geval van opzet of grove fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zou zijn door de Aannemer of diens aangestelden. De aansprakelijkheid van de Aannemer is aldus beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd, behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door de Aannemer krachtens de overeenkomst.  

Vanaf betaling van de (deel)factuur, dan wel vanaf de voorlopige, desgevallend mondelinge oplevering kan de Aannemer niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zichtbare gebreken. Klachten of bezwaren nopens gedane leveringen en/of prestaties dienen gedaan binnen de 7 kalenderdagen per aangetekende brief, zoniet worden zij als laattijdig en dus onbestaande beschouwd. 

De waarborg op het materiaal of de goederen beperkt zich tot de periode die gedekt is door de waarborg van de leverancier of van de fabrikant zelf zonder dat van de Aannemer een hogere schadevergoeding of verdere tussenkomst kan worden geëist. 

Na een termijn van 6 maanden na verzending van de (eind)factuur, worden onder geen beding klachten aanvaard aangaande de uitvoering van de werken en de geleverde goederen.

8.2 De Klant garandeert dat alle voor de goede uitvoering van de opdracht essentiële informatie (incl. plannen) is verstrekt. De Aannemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de Klant verstrekte informatie.

8.3 De Aannemer is niet verantwoordelijk voor schade aan naburige werven, eigendommen of ondergrondse buizen, leidingen, installaties, constructies en kabels.  De Klant zal tevens voor aanvang van de werken een voldoende verzekering onderschrijven voor dergelijke schadegevallen. De Klant verklaart tevens uitdrukkelijk kennis te hebben van het gegeven dat de Aannemer gebruik kan maken van zware machines (graafmachines, vrachtwagens, etc.) dewelke mogelijk schade kunnen veroorzaken door hun gewicht en omvang.

8.4 De Aannemer is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door de Klant noch is hij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een daad van de Klant of van een derde (zoals, niet limitatief, wijziging of reparatie anders dan door of in opdracht van de Aannemer uitgevoerd, alsook installatie en/of gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer algemeen aanvaard), ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. De Aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. 

8.5 De Aannemer zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade of gevolgschade.

8.6 Indien de aansprakelijkheid van de Aannemer wordt weerhouden, is deze er enkel toe gehouden de gebreken te verhelpen dan wel de prijs van de prestatie terug te betalen.
 

9.    Nietigheden en verval van recht

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene Voorwaarden en meer algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen partijen regelen, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. 

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door de Aannemer houdt geenszins een afstand van recht in.
 

10.    Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen de Aannemer en de Klant worden beheerst door het Belgische recht. 

Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen de Aannemer en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.